សារ៉ាយសមុទ្រឃូស៊ី (Coosea Premium Spirulina)

$76.00

សារ៉ាយសមុទ្រកោះហាវ៉ៃ ជាសារ៉ាយសមុទ្រធម្មជាតិដែលមានសាធាតុចិញ្ចឹមរាប់សិបមុខ ដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់បំផុតក្នុងការជួសជុលកោសិកាចាស់ក្នុងរាងកាយ និង ស្បែក បណ្តេេញជាតិពុលពីក្នុងខ្លួន និង ស្បែក។ល។ បងប្អូនអាចប្រើដើម្បីប៉ប៉នសុខភាពអោយមាំមួន ព្យាបាលជម្ងឺ និង ថែរក្សាសម្រស់នៅក្មេង ស្រស់ថ្លា។ សូមទាក់ទងមក 069 333 99, 081 9999 83, 017 666 551 ដើម្បីទទួលបានការប្រឹក្សាយោបល់ដោយឥតគិតថ្លៃ។

Description

សារ៉ាយសមុទ្រ ឃូស៊ី (Coosea Premium Spiruilna) ប្តូរឈ្មោះពី សារ៉ាយសមុទ្រកោះហាវ៉ៃ ជាសារ៉ាយសមុទ្រដែលដាំនៅសមុទ្រទឹកជ្រៅបំផុត ហើយត្រូវកំដៅថ្ងៃដែលល្អជាងគេនៅសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលមានសាធាតុចិញ្ចឹមរាប់សិបមុខ ដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់បំផុតក្នុងការជួសជុលកោសិកាចាស់ក្នុងរាងកាយ និង ស្បែក បណ្តេញជាតិពុលពីក្នុងខ្លួន និង ស្បែក។ល។

បងប្អូនអាចប្រើដើម្បីប៉ប៉នសុខភាពអោយមាំមួន ព្យាបាលជម្ងឺ និង ថែរក្សាសម្រស់នៅក្មេង ស្រស់ថ្លា។ សូមទាក់ទងមក 069 3333 99, 081 9999 83, 017 666 551, 090 46 45 44

តេក្រុមហ៊ុនឥឡូវនេះ