ការមានទម្លាប់កាច់ម្រាមដៃ ផ្ដល់ផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះ?

មានមនុស្សភាគច្រើន នៅពេលដែលមានអារម្មណ៍ហត់នឿយ រឺក៏មានភាពចុករោយពួកគេតែងតែធ្វើការកាច់ម្រាមដៃ រឺក៏ការធ្វើចលនាកចុះឡើង ឲ្យលឺសម្លេងហើយយល់ថាការធ្វើបែបនេះនិងជួយឲ្យឆ្អឹងមានភាពធូរស្រាល និងបំបាត់ភាពចុករោយពីការធ្វើការងារ។ ប៉ុន្ដែបងប្អូនគិតខុសហើយ ការមានទម្លាប់បែបនេះគឺជះផលប៉ះពាល់ជាខ្លាំង។

រូបតំណាង

វាមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្លាក់តែមួយមុខប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្ដែវាថែមទាំងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ឆ្អឹងខ្នងរបស់បងប្អូនទៀតផង។ ដែលធ្វើឲ្យឆ្អឹងខ្នងរបស់បងប្អូនមានភាពឈឺចាប់, ពិបាកនៅក្នុងការធ្វើការងារធ្ងន់ និងពិបាកនៅក្នុងការធ្វើចលនា។ ជាការល្អបងប្អូនគួរតែបំបាត់ចោលនូវទម្លាប់មួយនេះ បើសិនជាបងប្អូនចង់ទទួលបានសុខភាពល្អ និងមិនធ្វើឲ្យឆ្អឹងខ្នងមានបញ្ហាលើសពីនេះទៀត៕

រូបតំណាង
តេក្រុមហ៊ុនឥឡូវនេះ