ត្រីមានប្រយោជន៍អ្វីនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺហឺត?

សព្វថ្ងៃមានកុមារជាច្រើនដែលទទួលរងនូវជំងឺផ្លូវដង្ហើម ដែលអាចនិយាយបានថាជាជំងឺហឺត។ សម្រាប់កុមារ គឺអាចនឹងពិបាកព្យាបាលជាងមនុស្សធំ ប៉ុន្ដែបងប្អូនអស់បារម្ភតទៅទៀតហើយ។ ព្រោះអ្នកស្រាវជ្រាវ បានស្វែករកឃើញថាជាតិអូមេហ្គា ៣ដែលមាននៅក្នុងសាច់ត្រីវាមានគុណសម្បត្តិនៅក្នុងការព្យាបាលជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមនេះយ៉ាងមានប្រសិទ្ធិភាព។

រូបតំណាង

លើសពីនេះជាតិខ្លាញ់ដែលមាននៅក្នុងត្រី ក៏មានតួនាទីព្យាបាល​ការរលាកសួតបានយ៉ាងល្អ ដែលជួយឲ្យប្រព័ន្ធការពាររបស់កុមាររឹងមាំ និងអាចប្រឆាំងជាមួយនឹងជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមនេះ។ ដែលបងប្អូនគួរតែឲ្យកូនៗរបស់អ្នកទទួលបានពី ២ ទៅ ៣ក្នុងមួយសប្ដាហ៍នោះបងប្អូននឹងឃើញពីប្រសិទ្ធិភាពរបស់វាជាក់ជាមិនខាន៕

រូបតំណាង
រូបតំណាង
តេក្រុមហ៊ុនឥឡូវនេះ