អំពីយើង

ហេតុអ្វីបានជាបងប្អូនជាច្រើនជ្រើសរើសផលិតផលរបស់ សម្រស់ ធម្មជាតិ?

– សម្រស់ជារឿងសំខាន់ណាស់។ ហាងយើងខ្ញុំមិនយកសម្រស់របស់បងប្អូនមកលេងសើចទេ។ បងប្អូនទទួលបានការប្រឹក្សាយោបល់ដោយឥតគិតថ្លៃយ៉ាងហ្មត់ចត់មុននឹងសម្រេចចិត្តទិញ រឺ ប្រើប្រាស់ផលិតផល។

– ផលិលផល សម្រស់ ធម្មជាតិ ជាផលិតផលដែលស្តង់ដាខ្ពស់ និង ធ្លាប់បានពិសោធន៍មុននឹងដាក់លក់ជូនបងប្អូន។

– ផលិតផល សម្រស់ ធម្មជាតិ ជាផលិតផលដែលមានប្រសិទ្ធភាពពូកែបំផុត។

– ផលិតផលរបស់ សម្រស់ ធម្មជាតិ ជាផលិតផលដែលផលិតឡើងពីកំពូលរូបមន្តកម្ររកបាន ។ បងប្អូនប្រើមួយដឹងមួយ។

– លោកអ្នកនឹងទទួលសេវាដឹកជញ្ជូលផលិតដល់ដៃលោកដោយឥតគិតថ្លៃ

– ផលិតផលរបស់សម្រស់ធម្មជាតិមានតម្លៃសមរម្យ ដែលបងប្អូនមានលទ្ធភាពទិញ

– បងប្អូនទទួលបានការប្រឹក្សាជារៀងរហូត

បេសកកម្ម

បេសកម្មរបស់ សម្រស់ ធម្មជាតិ គឺជួយអោយបងប្អូនទាំងអស់លែងព្រួយពីរឿងសម្រស់។ សម្រស់ធម្មជាតិ មានពាក្យស្លោកថា “អ្នកណាក៏អាចស្អាតបានដែរ ហើយស្អាតបែបធម្មជាតិ” ។

តេក្រុមហ៊ុនឥឡូវនេះ